les-03

Přírodní park Sedmihoří - lesní hospodářství

Charakteristické pro zdejší lesy jsou borové porosty. Na území Sedmihoří se nachází genová základna borovice o rozloze 487,23 ha. Jedná se o geneticky významné porosty, které jsou zásobárnou reprodukčního materiálu. Stáří zdejších porostů je průměrně 120 let. Jen pro Vaši orientaci uvádíme malou nápovědu:
• 10letý porost má výšku 3m

• 60letý porost, výška 15-16 m, průměr kmene 20 cm
• 120letý porost, výška 25 m, průměr kmene 35 cm
Mimo trasy naučné stezky byla v Sedmihoří zjištěna řada vzácnějších i chráněných rostlinných druhů jako např. zimostrázek nízký (Poiygala chamaebuxus), vřesovec pleťový (Erica carnea), bělozářka liliovitá (Antherícum liliago), prha arnika (Arníca montana) a plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum). Záleží na citlivém a ohleduplném přístupu každého z nás, aby i nadále zdejší příroda zůstala do budoucna zachována. Územím LS procházely již od pravěku obchodní stezky směřující k blízkému Všerubskému průsmyku oddělujícímu Český les od Šumavy. Tato oblast byla proto téměř souvisle osídlena, o čemž svědčí celá řada archeologických lokalit různého stáří včetně mohylových polí.

zdroj: zde

Druhová skladba lesů v procentním zastoupení:

Mladý borovicový les rostoucí v žulových skalních útvarech.

Smrk ztepilý

Smrk ztepilý (Picea abies) je statný stálezelený jehličnatý strom, který byl původně rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě (od Alp po Balkán), kde tvořil spolu s…
Více

Borovice lesní

Borovice lesní (Pinus sylvestris), též sosna, je jehličnatý strom z čeledi borovicovitých a významná hospodářská dřevina. Vyskytuje se na rozsáhlém areálu v…
Více

Modřín opadavý

Modřín opadavý (Larix decidua), též uváděný jako modřín evropský, je statný jehličnatý strom z čeledi borovicovitých. Jeho přirozený areál zahrnuje pohoří střední…
Více

Jedle bělokorá

Jedle bělokorá (Abies alba) je vysoký statný jehličnatý strom s kuželovitou až válcovitou korunou, jediný středoevropský zástupce rodu jedle. Ve střední Evropě roste v…
Více

Buk lesní

Buk lesní (Fagus sylvatica) je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůstat výšky i přes 40 metrů. Jeho přirozený…
Více

Dub letní

Dub letní (Quercus robur), česky též křemelák, je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Přirozeně se vyskytuje v Evropě a Malé Asii, na Kavkaze a v některých…
Více

Bříza bělokorá

Bříza bělokorá (Betula pendula), také bříza bradavičnatá nebo bříza bílá, je listnatá dřevina z čeledi břízovitých. Je to nejhojnější druh břízy v Evropě. Důvod jejího dalekosáhlého…
Více

Olše lepkavá

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) je listnatý opadavý strom z čeledi břízovité. Dorůstá většinou do výšky zhruba 30 metrů, dožívá se obvykle zhruba 100 let, v některých…
Více

Houby které rostou v Sedmihoří

Hřib dubový

Hřib dubový (Boletus reticulatus Schaeff). Je jedlá houba z čeledi
hřibovitých, která patří do… 
Více..

Kozák březový

Kozák březový (Leccinum scabrum) je jedlá houba z čeledi hřibovité rozšířená na severní polokouli…
Více

Křemenáč březový

Křemenáč březový (Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell) je jedlá houba z čeledi hřibovitých…
Více

Hřib kovář

Hřib kovář (Neoboletus luridiformisVizzini,
Simonini et Gelardi 2014) je jedlá houba z čeledi…
Více

Hřib hnědý

Hřib hnědý (Imleria badia (Fr.) Vizzini 2014) neboli suchohřib hnědý je jedlá a velmi dobrá houba…
Více

Klouzek sličný

Klouzek sličný (Suillus grevillei (Klotzsch) Sing.) je chutná jedlá houba vhodná ke konzumaci ve všech…
Více

Muchomůrka růžovka

Muchomůrka růžovka (Amanita rubescens), často nazývaná jen růžovka či masák, je výtečná jedlá…
Více

Muchomůrka červená

Muchomůrka červená (Amanita muscaria) je jedovatá houba z čeledi muchomůrkovitých. Patří…
Více

Kotrč kadeřavý

Kotrč (Sparassis) je rod chorošovitých hub keříčkovitého vzhledu, které žijí jako saproparazité na…
Více

Liška obecná

Liška obecná (Cantharellus cibarius) je známá jedlá houba z čeledi liškovitých. Její žluté plodnice jsou…
Více

Bedla vysoká

Bedla vysoká (Macrolepiota procera,  Lepiota procera) je jedlá a velmi chutná stopkovýtrusná…
Více

Hřib žlutomasý

Hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara 2008) neboli babka je…
Více…

Dřevokazný hmyz v Přírodním parku Sedmihoří

Dřevokazové (odborně xylofágové z řeckého ξύλον / xylon dřevo a φαγεῖν / fagein jíst), jsou vyšší organismy (živočichové), které se aspoň v některých fázích vývoje živí dřevem. V přírodě ho tak pomáhají odbourávat, ale zároveň mohou škodit lidem, pokud hubí lesy nebo ničí dřevo používané např. jako součást staveb. Obvykle jde o dřevokazný hmyz, který klade vajíčka na povrch dřeva a jeho larvy vyhlodávají dřevo pod povrchem a uvnitř. Napadá tak i stavební konstrukce, střešní krovy, dřevěné podlahy nebo nábytek. Dřevo ničí nejčastěji larvy dřevokazného hmyzu, které si vytvářejí chodby (kaverny) pod povrchem dřeva. Při velkém napadení se tyto chodby spojují, a tím dřevo nenávratně znehodnocují. Ke zdárnému vývoji larvy potřebují teplotu cca 18 stupňů a vlhkost vzduchu minimálně 10 %. Po zakuklení larev a následném výletu dospělců jsou jejich výletové otvory viditelným důkazem napadení dřeva. Takto napadené dřevo pak ztrácí pevnost.
Více…

Bydlení 8 + 2kk larvy Tesaříka krovového v osikovém dřevě - foto: auto webu.

Lýkožrout smrkový

Lýkožrout smrkový (Ips typographus) je druh hmyzu z podčeledi kůrovci (Scolytinae) z řádu brouci…
Více…

Klikoroh borový

Klikoroh je 15 až 20 mm velký tmavohnědý brouk ze žlutými skrvnkami, trápící zejména lesníky…
Více…

Bekyně mniška

Bekyně mniška (Lymantria monacha) je druh nočního motýla z čeledi bekyňovitých, který se…
Více…

Obaleč smrkový

Obaleč smrkový (Epinotia tedella) je drobný motýl, jehož housenky poškozují jehlice dřevin okusem…
Více…

Tesařík krovový

Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) je druh tesaříka který se často objevuje v krovech nových…
Více…

Obaleč modřínový

Obaleč modřínový je druh značně plastický a proměnlivý, který se v Evropě vyskytuje… 
Více…

Translate »